REGULAMIN PŁYWALNI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

I. Część ogólna.

1. Pływalnia Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowana w Łodzi przy ul. Styrskiej 20/24, zwana dalej pływalnią jest własnością Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 68.

2. Przez pływalnię rozumie się obiekt, w którego skład wchodzą w szczególności: hol wejściowy do szatni damskiej i męskiej, szatnie: damska i męska, toalety i natryski oraz hala basenowa wraz z niecką o głębokości: 180 cm do 220 cm bez wypłyceń, składającej się z 6 torów.

3. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 22.00, a także w soboty i niedziele w godzinach: 7.30 – 21.30

za wyjątkiem:

– dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

– dni w których organizowane są imprezy sportowe lub rekreacyjne.

– dni w których wystąpi ewentualna awaria oraz przerwa konserwacyjno –  remontowa.

UWAGA: Istnieje możliwość korzystania z pływalni w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem pływalni przed wejściem na jej teren i stosować się do tych zapisów.

5. Każdy korzystający z pływalni winien zdawać sobie sprawę, że sam ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wynikające ze złego stanu zdrowia.

6. Osobą czuwającą nad bezpieczeństwem osób pływających jest ratownik. Ratownik pełniący dyżur sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, nosi on strój z napisem Ratownik.

7. W przypadku nagłej konieczności ratownik ma prawo przerwać zajęcia rekreacyjne i poprosić o wyjście z wody osób korzystających.

8. Pływanie rekreacyjne odbywa się w określonych godzinach. Czas pływania rekreacyjnego wynosi 45 minut.

9. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę prowadzącą zajęcia nauki i doskonalenia pływania.

 

II. Zasady korzystania z pływalni.

 

1. Wstęp na teren pływalni może odbywać się indywidualnie, bądź w grupach zorganizowanych. Indywidualny wstęp na pływalnię mają osoby dorosłe i dzieci umiejące pływać. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z pływalni w formie zorganizowanych zajęć grupowych prowadzonych przez uprawnioną osobę upoważnioną przez Uniwersytet Łódzki.

2. Dzieci do lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem  pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby.

3. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren pływalni zobowiązane są zgłosić się do sekretariatu i uzgodnić warunki korzystania z pływalni. Grupy obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin dla grup zorganizowanych.

4. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz osoby  z  otwartymi ranami i skaleczeniami.

5. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających i/lub innych podobnie działających substancji.

6. Personel pływalni może czasowo wstrzymać sprzedaż biletów w przypadku braku wolnych miejsc na pływalni. Sprzedaż biletów prowadzona jest na bieżąco wg kolejności przyjścia. Nie ma rezerwacji miejsc na pływalni.

7. Szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z pływalni reguluje Dział III.

8. Na terenie pływalni obowiązują znaki: zakazujące, nakazujące i informacyjne, do których każdy korzystający z pływalni zobowiązany jest się stosować.

9. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,  w szczególności:

a. niepozostawiania na terenie pływalni bez opieki i nadzoru osób opisanych w pkt. 2.,

b. zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni,

c. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie pływalni,

d. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pozostałych pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki,

e. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,

f. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

g. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych, lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne lub innych osób.

10. Przed przekroczeniem drzwi wejściowych do holu na pływalnię obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe. Dopuszczalne jest chodzenie boso. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje dopiero po przekroczeniu  drzwi wejściowych do holu na pływalnię.

11. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w wydzielonych szatniach dla kobiet i   mężczyzn.

W szatni damskiej mogą przebywać tylko kobiety, a szatni męskiej tylko mężczyźni.

12. Przebywanie w szatniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

13. Osoby po przebraniu się, zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren szatni w szafkach. Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w portierni.

14. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. W przypadku wystąpienia problemów z zamknięciem szafki należy niezwłocznie zgłosić się do personelu.

15. Osoby, które zdecydowały się na wniesienie rzeczy na teren pływalni, a nie przechowanie ich w przeznaczonych do tego szafkach ubraniowych, zobowiązane są do osobistego nadzoru nad nimi.

16. W przypadku zagubienia kluczyka zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce rzeczy. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Uniwersytet Łódzki nie odpowiada.

17. Rzeczy znalezione na terenie pływalni należy przekazać do szatni głównej. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela.

18. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający dużych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób korzystających:

– dla kobiet, jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,

– dla mężczyzn, kąpielówki o długości nogawki maksymalnie do połowy uda.

19. Używanie czepka na pływalni jest obowiązkowe.

20. Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.

21. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa.

22. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

23. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych po uzyskaniu zgody administratora. Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, m. in. poprzez upublicznienie wizerunku przez osoby trzecie, w tym klientów pływalni.

24. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dopiero ubranie się w strój kąpielowy a także dezynfekcja stóp.

25. Dozorem służby ratowniczej objęta jest niecka basenowa. Bezpośredni ustawiczny nadzór i opiekę nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.

26. Na terenie strefy basenowej  obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

– ciągły sygnał dźwiękowy – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub personelu pływalni,

– krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i/lub personelu pływalni,

27. Ze względu na głębokość wody niecka basenowa przeznaczona jest dla osób umiejących pływać. Nie dotyczy to zajęć zorganizowanych nauki pływania, prowadzonych przez uprawnioną osobę.

28. Ze względu na infrastrukturę techniczną pływalni – głębokość niecki nie wyznacza się strefy brodzikowej i strefa dla nieumiejących pływać.

29. Głębokość wody w niecce podana jest w postaci piktogramów na ścianach niecki basenowej lub w ich pobliżu.

30. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z zajęć zorganizowanych nauki pływania, prowadzonych przez uprawnioną osobę upoważnioną przez Uniwersytet Łódzki.

31. Tory lub cała niecka pływalni może być czasowo zarezerwowana na zajęcia zorganizowane. Oznakowane są poprzez tabliczkę informacyjną na słupku startowym. Korzystanie w tym czasie przez inne osoby nieuczestniczące w zajęciach jest zabronione.

32. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów (nie dotyczy to zajęć zorganizowanych).

33. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni nie wolno:

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, lub w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

b. korzystać z usług i oferty pływalni po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren pływalni,

c. wnosić i spożywać na terenie pływalni alkoholu oraz środków odurzających,

d. wnosić i spożywać artykułów spożywczych,

e. wnosić i spożywać napojów ze szklanych pojemników,

f. używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzony, lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

g. wchodzić do wody w strefie niecki basenowej jeżeli nie umie się pływać, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych nauki pływania, prowadzonych przez uprawnioną osobę,

h. nurkować, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

i. pływać w płetwach, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

j. skakać do wody, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

k. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

l. biegać, popychać i wrzucać do wody innych uczestników, głośno  krzyczeć oraz zachowywać się  w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników pływalni,

m. wszczynać fałszywych alarmów,

n. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

o. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,

p. wchodzić i wychodzić z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi t. j.: drabinkami za wyjątkiem zajęć zorganizowanych i prowadzonych przez uprawnioną osobę,

q. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

r. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,

s. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,

t. niszczyć urządzeń i wyposażenia pływalni,

u. przemieszczać wyposażenia ruchomego w tym krzeseł, ławek bez zgody ratowników lub personelu,

v. korzystać ze sprzętu muzycznego i nagłaśniającego w sposób zakłócający spokój innym korzystającym,

w. palić tytoniu, w tym e-papierosów,

x. pozostawiać obuwia basenowego w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

y. wchodzić na murki okalające niecki basenowe – cembrowiny i słupki startowe (nie dotyczy zajęć zorganizowanych, w tym nauki pływania prowadzonych przez uprawnioną osobę), rzeźby, balustrady, kwietniki oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,

z. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC, oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego niewyznaczonych,

aa. w jakikolwiek sposób zanieczyszczać wody basenowej.

34. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia pływalni, jak również odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad regulaminu.

35. Korzystanie z suszarek może odbywać się jedynie w szatniach lub w holu wejściowym w miejscach do tego wyznaczonych.

36. Pływalnię należy opuścić najpóźniej 15 minut przed zamknięciem obiektu niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu.

37. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających na terenie pływalni, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, zaleceń służb ratowniczych, porządkowych lub personelu pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu lub karnetu.

38. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu Uniwersytet Łódzki lub jego ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad regulaminu, w tym w szczególności w sytuacji, gdy do wypadku doszło po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

39. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, muszą uzyskać zgodę od personelu pływalni na wjazd wózkiem na teren hali basenowej.

 

III. Odpłatność za usługi dla osób korzystających z pływania rekreacyjnego.

1. Wstęp na teren pływalni odbywa się na podstawie wykupionego biletu lub karnetu. Opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z góry wg cennika. Opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta czasu nie podlega zwrotowi.

2. Zakupiony karnet lub bilet klient okazuje w szatni głównej, wtedy otrzymuje kluczyk do szafki na pływalni.

3. Użytkownik obowiązany jest dbać o kluczyk. W przypadku zniszczenia lub zagubienia kluczyka klient ponosi opłatę manipulacyjną  ustaloną przez kierownictwo pływalni, płatną w kasie pływalni.

4. Zakup biletu i karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

 

IV. Przepisy końcowe

1. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i ich mieniu, jak i mieniu Uniwersytetu Łódzkiego. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste i godność osób odwiedzających pływalnię tj. w toaletach i pod prysznicami i w szatniach.

2. Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, a w szczególności działalność handlowa, marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie i wykonywanie usług możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Uniwersytetu Łódzkiego.

3. Uwagi, wnioski i skargi można zgłaszać do kierownictwa pływalni.

4. Pracownicy pływalni mają prawo nie wpuścić na teren pływalni lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie pływalni lub poleceń obsługi pływalni. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

5. Pracownicy pływalni mają prawo nie wpuścić na teren pływalni lub z niego wyprosić osoby, które podczas wcześniejszych pobytów łamały zakazy regulaminów i były z tego tytułu wypraszane z terenu pływalni.

6. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

7. Na pływalni obwiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zajęć rekreacyjno – sportowych, a w szczególności nauki i doskonalenia pływania bez pisemnej zgody Uniwersytetu Łódzkiego. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby, które zawarły umowę z Uniwersytetem Łódzkim lub inne osoby po uzyskaniu pisemnej zgody Uniwersytetu Łódzkiego. Osoby łamiące ten zakaz będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

 

1.c REGULAMIN  GRUP ZORGANIZOWANYCH                                                           1. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym Pływalni.

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystającą z usług świadczonych przez pływalnię i/lub podmioty z nią współpracujące, będące pod stałą opieką i nadzorem opiekuna.

3. Opiekun przed skorzystaniem z usług ponosi pełną odpowiedzialność za grupę zorganizowaną.

4. Grupa zorganizowana może na terenie pływalni korzystać za dodatkową opłatą z usług instruktora.

5. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć, odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu na pływalni, zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

6. Przez instruktora rozumie się uprawnioną osobę, pod której nadzorem i kierunkiem odbywają się zorganizowane zajęcia określonego rodzaju. Przez osobę prowadzącą zajęcia rozumie się instruktora, trenera, nauczyciela lub inną uprawnioną osobę, pod której nadzorem i kierunkiem odbywają się zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, profilaktyki zdrowotnej, korektywy lub podobne; posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia danego typu zajęć.

7. Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy zorganizowanej, przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna, i korzystającą z usług pływalni.

8. Grupa zorganizowana osób niepełnoletnich może wejść i przebywać na terenie pływalni jedynie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.

9. Opiekun grupy przed wejściem na teren pływalni ma obowiązek:

– uiścić opłatę za wstęp grupy w kasie pływalni,

– zapoznać uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym i Regulaminem Grup Zorganizowanych.

10. Opiekun w oparciu o posiadaną wiedzę na temat poszczególnych uczestników grupy, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i kieruje korzystaniem przez jej uczestników z pływalni.

11. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego podporządkowania się Regulaminowi Ogólnemu Pływalni, oraz niniejszemu Regulaminowi.

12. Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym terenie pływalni, także w holu wejściowym, przed wejściem na pływalnię, w szatniach, pod natryskami i w ubikacjach i pozostałym terenie kompleksu.

13. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z pływalni.

14. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekun jest zobowiązany dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie.

15. Opiekun grupy wchodzi na pływalnię nieodpłatnie.

16. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na pływalnię.

17. Opiekun grup zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany.

19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

– wprowadzenie grupy do holu wejściowego i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,

– zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym pływalni, zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,

– załatwienie w sekretariacie/kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,

– dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz zmienili obuwie na obuwie basenowe,

– dopilnowanie właściwego przygotowania uczestników w zakresie bezpieczeństwa, w tym między innymi: zdjęcia wszelkiej biżuterii, używania okularów i szkieł kontaktowych, itp.,

– zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej w celu ustalenia zasad korzystania z pływalni,

– zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

– stały nadzór i opieka nad uczestnikami grupy,

– ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

– przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu użytego do zajęć,

– w odpowiednim czasie zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

– zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć,

22. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni najbliższemu ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w dokumentacji.

23. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.

24. Opiekun grupy zobowiązany jest do nadzorowania przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni przez będących jego opieką uczestników grupy zorganizowanej.