REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
I. Część ogólna
1. Hala sportowa Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowana w Łodzi przy ul. Styrskiej 20/24, zwana dalej halą sportową, jest własnością Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 69.
2. Przez halę sportową rozumie się obiekt, w którego skład wchodzą w szczególności: hol wejściowy do szatni damskiej i męskiej, szatnie damska i męska, toalety i natryski oraz hala sportowa o wymiarach: 47 m x 24 m.
3. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00 – 22.00 za wyjątkiem:
– dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy,
– dni, w których organizowane są imprezy sportowe lub rekreacyjne,
– dni, w których wystąpi ewentualna awaria oraz przerwa konserwacyjno – remontowa.
Istnieje możliwość korzystania z hali sportowej w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są zapoznać się z regulaminem hali sportowej przed wejściem na jej teren i stosować się do tych zapisów.
5. Każdy korzystający z hali sportowej winien zdawać sobie sprawę, że sam ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wynikające ze złego stanu zdrowia.
6. Hala sportowa jest obiektem sportowym służącym ogółowi użytkowników do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów. Na hali sportowej są prowadzone treningi, zajęcia wychowania fizycznego, imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

II. Zasady korzystania
1. Z hali sportowej mogą korzystać:
a) grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną za grupę,
b) studenci pod nadzorem wykładowcy,
c) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
d) zakłady pracy, instytucje, organizacje z wyznaczoną osobą odpowiedzialną,
e) osoby fizyczne, które mają zezwolenie od kierownictwa obiektu na korzystanie z hali sportowej indywidualnie.
f) dzieci mogą korzystać z hali sportowej i pomieszczeń przyległych pod opieką osób pełnoletnich.
2. Na teren hali sportowej zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz osoby z otwartymi ranami i skaleczeniami.
3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających i/lub innych podobnie działających substancji.
4. Korzystanie z hali sportowej możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji uzgodnionej z pracownikami obiektu.
5. O możliwości udostępnienia hali sportowej decyduje kierownictwo hali sportowej w porozumieniu z Kanclerzem Uniwersytetu Łódzkiego.
6. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Zajęcia dydaktyczne, treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z planem zajęć obowiązującym na dany rok akademicki.
8. Korzystający z hali sportowej, w trakcie trwania zajęć zobowiązani są do noszenia obuwia i stroju sportowego.
9. Osoby towarzyszące korzystającym z hali sportowej mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do zachowania ostrożności, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, norm społecznych, reguł zachowania się w miejscach publicznych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
11. Wszelkie wypadki, a w szczególności te wymagające udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy lub pracownikowi ośrodka obecnemu w obiekcie, lub innej osobie dozorującej.
12. W razie wypadku, korzystający z hali sportowej zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się pracownikowi ośrodka lub osobie dowodzącej akcją ratowniczą.
13. Na terenie hali sportowej zabrania się:
a) zakłócania porządku i spokoju osób korzystających z obiektu:
b) palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia, spożywania oraz przebywania pod wpływem napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
c) rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie hali sportowej,
d) propagowania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itd.,
e) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu hali sportowej w tym także szatni i pomieszczeń sanitarnych,
f) korzystania z urządzeń hali sportowej w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz ich niszczenia i uszkadzania,
g) wnoszenia broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzi,
h) stosować otwartego ognia,
i) używania sprzętu gaśniczego do innych celów niż te, do których jest przeznaczony,
j) przebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
14. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązują przepisy BHP i p.poż.
15. O możliwości i zasadach wynajmu hali sportowej decyduje kierownictwo obiektu w porozumieniu z Kanclerzem Uniwersytetu Łódzkiego.
16. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:
a) Osoba fizyczna wynajmująca halę sportową, powinna podać: imię nazwisko, numer telefonu, a także charakter wynajmu.
b) Kluby, instytucje, zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z hali sportowej, pełną nazwę klubu, instytucji czy zakładu pracy i podać numer telefonu kontaktowego oraz podać charakter wynajmu.
c) Osoby fizyczne, kluby, instytucje, zakłady pracy korzystające z hali sportowej powinny być ubezpieczone we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
17. Za grupy odbywające zajęcia w hali sportowej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, kierownicy, a także osoby odpowiedzialne za grupę wynajmującą halę sportową), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i nieszczęśliwych wypadków.
18. Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo zmiany cennika za wynajmowanie hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian planu zajęć wynajmu.
19. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą kierownictwa hali sportowej. Klucze od pomieszczeń dodatkowych pobiera się w portierni i odnotowuje.
20. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
21. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni centralnej,
b) założenie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej,
d) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, a także w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych,
e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie hali sportowej.
22. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
a) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
b) wnosić i używać sprzętu niesportowego,
c) wieszać się na obręczach i innych urządzeniach znajdujących się w hali sportowej, widowni i pomieszczeniach przyległych nie przeznaczonych do ćwiczeń,
d) korzystać ze wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej i pomieszczenia do niej przyległych.
23. W czasie imprez sportowych oraz kulturalnych organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z hali sportowej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (DZ. U. Nr 106/97 poz. 680 z późniejszymi zmianami).
24. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan urządzeń sportowych z których korzysta podczas zajęć.
25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
26. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu w portierni.
27. Na terenie przyległym do hali sportowej (np.: korytarze, ubikacje, schody itp.) zabrania się biegania oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
28. Wszelakiego rodzaju skaleczenia, urazy należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
29. Na całej hali sportowej i jego pomieszczeniach przyległych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
30. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej i pomieszczeń przyległych.
31. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej i pomieszczeniach przyległych zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
32. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi obiektu w dni robocze w godzinach urzędowania.
33. Wszyscy użytkownicy hali sportowej zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu”.